Victoria Planet Group Sp. z o.o.

BIURO:
ul. Towarowa 22
00-839 Warszawa

NIP 1132656927
REGON 140870735

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 273417
Kapitał zakładowy 18050000 PLN